Choď na obsah Choď na menu
 


História

        Úvod

    Miestny spolok Slovenský Červený kríž Liptovská Lúžna bol založený pred 2. svetovou vojnou, no bohužiaľ sa nezachovali žiadne dokumenty a o tom ako spolok fungoval sa môžeme dozvedieť len na základe rozhovoru s niektorým z bývalých členov. Samozrejme jeho štruktúra aj činnosť bola úplne odlišná od dnešnej. Hlavnou osobou bol lekár, väčšinou všeobecný, ktorý mal v obci ordináciu a členkami boli prevažne ošetrovateľky, ktoré počas 2. svetovej vojny pomáhali ošetrovať ranených v poľných nemocniciach. Po 2. svetovej vojne sa organizácia zamerala na sociálno – charitatívnu a opatrovateľskú činnosť. Bola to pomoc najmä ľuďom postihnutých vojnou, teda invalidom, sirotám a vdovám, ale aj pomoc podvyživeným deťom, aktívna pomoc pri celoštátnom očkovaní proti detskej obrne, rozdeľovanie šatstva a posteľného oblečenia chudobným rodinám. Už v tom období boli dôležitou súčasťou odbery krvi, ktoré organizovali členky priamo v obci. Postupne sa počet členov zvyšoval, menila sa organizačná štruktúra spolku a pribúdali nové aktivity a povinnosti. Až v období osemdesiatych rokov sa jeho štruktúra a úlohy ustálili a funguje tak dodnes.
Členstvo
     Miestny spolok Slovenský Červený kríž Liptovská Lúžna je organizácia patriaca pod Územný spolok Červený kríž Liptov so sídlom v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti má 142 členov. Členstvo je dobrovoľné a ak má niekto záujem o vstup do tohto spolku, jedinou podmienkou je vek minimálne 18 rokov. Potom postačí navštíviť niektorého zo súčasných členov, vyplniť prihlášku (Obr. č.1), ktorá je odovzdaná predsedovi a ten ju následne pošle Územnému spolku, kde je zaevidovaná a záujemca sa stáva platným členom. Pri vyplňovaní prihlášky automaticky dostane preukaz Slovenského Červeného kríža. (Obr. č.2). 
Organizačná štruktúra
          Hlavnou organizačnou zložkou spolku je výbor, tvorený predsedníctvom a siedmimi členkami výboru, spravidla zdravotnými sestrami, ktoré si volí samotné predsedníctvo. Predsedníctvo je volené hlasovaním členov na výročnej členskej schôdzi každé štyri roky a je tvorené predsedom, podpredsedom, hospodárom, kronikárom a koordinátorkou odberu krvi.
  •   predseda – zvoláva a vedie riadne a mimoriadne zasadania výboru
               - zastupuje výbor vo vzťahu k orgánom verejnej správy ako aj
                   k iným organizáciám a inštitúciám (napr. rokuje s OÚ                  -               - pripravuje a zvoláva výročné členské schôdze
  •   podpredseda – zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti
                                 - v spolupráci s predsedom pripravuje správu o činnosti na
                                      výročné členské schôdze a zároveň tieto schôdze vedie
  • hospodár – vedie účtovníctvo spolku
                           - spravuje účet spolku v banke
                           - objednáva členské známky a preukazy
                           - vypracúva výkaz o hospodárení na výročnú členskú schôdzu
  •   kronikár – zaznamenáva všetky aktivity spolku do kroniky (odbery, schôdze   ,    brigády)
  •     koordinátor odberu krvi – vedie záznam o dobrovoľných darcoch krvi
                                      - zabezpečuje hromadný odber krvi minimálne 1x ročne
  •   členky výboru - pravidelne sa zúčastňujú na schôdzach a podieľajú sa na 
           príprave výročnej členskej schôdze
                                 - zabezpečujú prvú pomoc pri rôznych akciách (napr. hasičské
                                    podujatia alebo rôzne športové súťaže)
                                  - vedú predaj členských známok
                                 - zaisťujú pohostenie po hromadných odberoch krvi a na
                                    výročných schôdzach a taktiež kúpu darčekov na odmeňovanie
                                 - aktívne sa zúčastňujú na akciách usporiadaných spolkom
V prípade, že sa niektorý z členov predsedníctva rozhodne vzdať svojej funkcie v spolku pred uplynutím funkčného obdobia, zvyšní členovia sa dohodnú a na výkon tejto funkcie oslovia iného člena. Ak s tým dotyčný súhlasí, predsedníctvo ho na výročnej členskej schôdzi oficiálne navrhne a prebehne hlasovanie prítomných členov.
          Výbor sa stretáva na schôdzi každé dva mesiace, ak je potrebné, predseda môže zvolať mimoriadne stretnutie (napr. pred odberom, školením o prvej pomoci). Výročná schôdza členov sa koná jedenkrát ročne, spravidla vo februári alebo v marci. Výbor na nej informuje o fungovaní a hospodárení spolku, o plánoch na ďalší rok a, samozrejme, ostatní členovia majú možnosť v otvorenej diskusii predniesť vlastné názory či pripomienky. Predseda tiež môže predniesť návrh na - udelenie vyznamenania SČK „Za humanitu, obetavosť 
                                           a dobrovoľnosť I. a II. stupňa
                                         - zápis do knihy cti SČK Územného Spolku Liptov
                                         - udelenie vyznamenania za záchranu života   
Všetky stretnutia a schôdze sa uskutočňujú v priestoroch Zasadacej miestnosti poskytnutej Obecným úradom.       
Činnosť                     
    Medzi najdôležitejšie úlohy patrí každoročné dobrovoľné hromadné darovanie krvi. Pre darcov spolok zabezpečí odvoz a po odbere je pre nich pripravené pohostenie. Samozrejme ak má niekto z členov záujem, môže ísť darovať krv viackrát za rok. Muži tak môžu urobiť raz za tri mesiace a ženy raz za štyri mesiace. V súčasnosti má spolok 72 aktívnych darcov. Za bezpríspevkové darovanie krvi bývajú udeľované ocenenia – plakety.   
         Plakety prof. Mudr. J. Janského:
         Bronzová    - 10 bezplatných odberov krvi
         Strieborná – 20 bezplatných odberov krvi
         Zlatá - ženy 30 bezplatných odberov krvi
                                         muži 40 bezplatných odberov krvi
         Diamantová – ženy 60 bezplatných odberov krvi
                                                   muži 80 bezplatných odberov krvi   
 
         Plaketa prof. Mudr. Jána Kňazovického: 
         ženy 80 bezplatných odberov krvi
         muži 100 bezplatných odberov krvi
 
          Okrem odberu krvi je súčasťou členstva kúpa členských známok Slovenského Červeného kríža, ktorá je povinná. Tieto známky sú vydávané každoročne a sú objednávané z Územného spolku a následne ich členky výboru predávajú všetkým členom, ktorí sú rozdelení do siedmych skupín podľa miesta bydliska v obci. Ich cena je 1 euro a na preukaze, ktorý každý člen dostane pri prihlásení do spolku je vyhradené miesto pre nalepenie takýchto známok. Jedna polovica peňazí získaných z ich predaja je poslaná na Ústredie Červeného kríža v Bratislave, druhú si ponecháva spolok a použije ju na rôzne účely ako napríklad zabezpečenie občerstvenia na výročnej schôdzi, kúpa darčekov pre členov ocenených plaketou atď.
          V spolupráci s Urbariátom obce organizuje spolok brigády zamerané na čistenie a úpravu lesa alebo tiež vysádzanie stromčekov. K ďalším aktivitám patrí prispievanie do obecného časopisu a na internetovú stránku obce, či organizácia školení prvej pomoci.
          Spolok každoročne požiada o príspevok Obecný úrad v Liptovskej Lúžnej, ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, to znamená že jeho výška sa mení. Peniaze výbor používa na kúpu spomienkových predmetov pre dobrovoľných darcov, ktorí v predošlom roku získali Janského plaketu, ako aj pre dlhoročných členov Miestneho spolku, ktorí sa dožili životného jubilea alebo na už vyššie spomenuté pohostenie pre dobrovoľných darcov krvi.
Záver
          Organizácia tohto charakteru má veľký význam pre spoločnosť. V uponáhľanej dobe, v ktorej žijeme a kde v rebríčku životných hodnôt sú peniaze pre väčšinu z nás na prvom mieste je dobré vedieť, že ešte stále medzi nami žijú ľudia, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú pomáhať iným a za túto pomoc nežiadajú nič. Aj v súčasnosti, keď má SČK úplne iné postavenie a obsah jeho práce sa zmenil po skončení 2. svetovej vojny, stále aktuálne sú slová Henryho Dunanta: „Pomôžme všetci! Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“

autor: Zuzana Bullová